Dom Chan – 課程內容及時間表

S.4-6 學生【新學年必報

 

  • 以簡易例子鞏固根基,再教授應試技巧
  • 設有WhatsApp問書服務,方便同學溫習
  • 隨課程進度附送適合同學程度的模擬試題

S.4 常規課程

Plan A【熱學(Part 2)】

S.4 常規課程

Plan B【光學(Part 2)】

S.5 常規課程

S.6 常規課程

暑期「星」級銜接課程

 

  • 教援指定課題,從基礎教起,鞏固根基
  • 筆記中英對照,附送課後練習供同學在家溫習
  • 每份筆記附送清Concept天書「Concept King」

升S.4 「星」級銜接課程

Plan A: Heat (Part 1)

升S.4 「星」級銜接課程

Plan B: Optics (Part 1)

升S.5 「星」級銜接課程

Plan A: Gases

升S.5 「星」級銜接課程

Plan B: Waves

升S.6 「星」級銜接課程

Plan A: Radioactivity

升S.6 「星」級銜接課程

Plan B: Magnetism